دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

شهریور 88
40 پست
مرداد 88
18 پست
کتاب
32 پست
فیلم
28 پست
عکس
28 پست
داستان
9 پست
charles_dickens
6 پست
advertisement
1 پست
uncomfortable
1 پست
objectionable
1 پست
arrangements
1 پست
incompatibility
1 پست
consequently
1 پست
blunderstone
1 پست
associations
1 پست
remembrance
1 پست
rookery
2 پست
copperfield
2 پست
deserted
1 پست
mother
3 پست
returned
1 پست
choice
1 پست
heaven
1 پست
suddenly
1 پست
betsey
2 پست
beautiful
1 پست
disposition
1 پست
compliance
1 پست
luxuriant
1 پست
appearance
1 پست
unusually
1 پست
exclaimed
1 پست
childish
1 پست
herself
1 پست
restrain
1 پست
funeral
1 پست
lighted
1 پست
notwithstanding
1 پست
couldn
1 پست
visitor
1 پست
trotwood
1 پست
faintly
1 پست
ادبیات
7 پست
اینگلیسی
7 پست