دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

'You'll make yoursel...
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 
Our Mutual Friend and David Copperfield'You'll make yourself ill,' said Miss Betsey, 'and you know that will not be good either for you or for my god-daughter. Come! You mustn't do it!'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'شما را به خودتان بد ،' گفت : دوشیزه Betsey ، 'و شما می دانید که
خواهد شد خوب نباشد یا برای شما و یا در راه خدا من دختر. آمد! شما
باید آن را ندارند! '

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم