دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

('Much he knew about...
ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
Charles Dickens's ('Much he knew about it himself!') said Miss Betsey in a parenthesis. - 'And I hope I should have improved, being very anxious to learn, and he very patient to teach me, if the great misfortune of his death' - my mother broke down again here, and could get no farther.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
( 'اعظم او در مورد آن خود می دانستند!') دوشیزه Betsey در گفت :
پرانتز.

-- و امیدوارم که من باید برای بهبود وضعیت ، بسیار مشتاق یادگیری ،
و او بسیار بیمار به من آموخت ، اگر بد شانسی بزرگ او
مرگ '-- مادرم خراب شد دوباره اینجا ، و می تواند بدون گرفتن ندارد.

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم