دیوید کاپرفیلد

دیوید کاپرفیلد

This was the state o...
ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ 
This was the state of matters, on the afternoon of, what I may be excused for calling, that eventful and important Friday. I can make no claim therefore to have known, at that time, how matters stood; or to have any remembrance, founded on the evidence of my own senses, of what follows.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
این دولت از مسائل بود ، در بعد از ظهر ، آنچه که من ممکن است
معافیت برای تلفن کردن ، مهم و پر حادثه که جمعه. من می توانم
بنابراین ادعا را ندارد که شناخته می شود ، در آن زمان ، چگونه مسائل
ایستاد ، یا به هر خاطر ، تأسیس در مدارک مربوط به من
حواس ، خود را از آنچه قرار زیر هستند.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم